1. pl
 2. en

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

 

Wojciech Żyłka FIT IDEA

NIP: 6272604399 REGON: 366219628
ul. Gałczyńskiego 15,
40-587 Katowice

adres e-mail: wysportowany.oferta@gmail.com

 

 

1. Treningi personalne prowadzone są przez trenera personalnego Wojciecha Żyłka.

2. Klient rozpoczynając współpracę, zobowiązany jest posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia aktywności fizycznej wydane przez lekarza. Akceptując poniższy regulamin oświadcza, że posiada owe zaświadczenie lub podejmuje treningi na własną odpowiedzialność.

3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w treningach personalnych jest złożenie wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez uczestnika zajęć w/w oświadczenia.

4. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera personalnego o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, stanie zdrowia, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń oraz ich intensywności do stanu zdrowia ćwiczącego.

5. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu personalnym). Zalecane jest przybycie 15min wcześniej celem przygotowania się do treningu

6. Trening personalny trwa 60 min.

7. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie strony z 12 godzinnym wyprzedzeniem.

8. W przypadku kiedy klient w czasie krótszym niż 12 godziny nie poinformuje trenera o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, trening personalny zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony. W specjalnych przypadkach trener może zadecydować inaczej.

9. W przypadku kiedy trener w czasie krótszym niż 12 godziny nie poinformuje klienta o odwołaniu treningu przed umówionym terminem, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

10. W przypadku spóźnienia się klienta na trening personalny, czas spóźnienia odliczony będzie od regulaminowego czasu treningu.

11. W przypadku spóźnienia się trenera do 30 minut ustalony trening z klientem, trener przedłuży czas prowadzonego treningu o wartość spóźnienia. W przypadku spóźnienia większego niż 30 min trener prowadzi trening do końca treningu za darmo

12. W przypadku niepojawienia się klienta na treningu personalnym, trening personalny zostaje uznany przez trenera za przeprowadzony.

13. W przypadku niepojawienia się trenera na treningu personalnym, klient otrzymuje 1 trening personalny gratis.

14. Płatność za treningi jest dokonywana za pomocą przelewu na wskazane konto. Terminy treningów są ustalane bezpośrednio z trenerem.

15. Opłaty za trening powinny być uiszczane z góry nie później niż w dniu rozpoczęcia pierwszego treningu.

16. W przypadku wykupienia pakietów treningowych okres ich ważności liczy się począwszy od dnia, w którym odbył się pierwszy trening.

17. Pakiety treningowe (4 zajęć) są ważne 1 miesiąc od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odprzedać innej osobie.

18. Pakiety treningowe (8 zajęć) są ważne 2 miesiące od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odprzedać innej osobie.

19. Pakiety treningowe (12 zajęć) są ważne 3 miesiące od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odprzedać innej osobie.

20. Pakiety treningowe (24 zajęć) są ważne 6 miesięcy od momentu wykupienia. Po tym czasie, nie wykorzystane treningi przepadają. W razie niemożliwości wykorzystania pakietu, można go podarować lub odprzedać innej osobie.

21. Podczas ćwiczeń obowiązuje strój sportowy, nieograniczający swobody ruchu, obuwie sportowe. Klient jest zobowiązany posiadać ze sobą ręcznik treningowy oraz wodę do uzupełniania płynów podczas treningu.

22. Zaleca się, aby klient min. godzinę przed treningiem zjadł pełnowartościowy posiłek.

23. W przypadku wahań poziomu cukru we krwi (cukrzyca, zaburzenia gospodarki cukrowej/insulinowej) bądź omdleń zaleca się aby na trening zabierany był ze sobą glukometr oraz słodkie przekąski (daktyle, żele dla cukrzyków itp.).

24. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości klienta podczas treningu może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza diagnozy.

25. Trenujący podpisuje się na karcie treningowej po wykorzystanym treningu personalnym.

26. Jeśli treningi odbywają się w klubie fitness/ siłowni trenujący wykupują wejście do klubu/ siłowni we własnym zakresie.

27. Zarówno trener, jak i klient, dołoży wszelkich starań, by cele klienta zostały osiągnięte.

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.wojciechzylka.pl. Niniejszy Regulamin ma także odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania usług określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych administrowanych przez Usługodawcę, chyba że Usługodawca poinformuje o stosowaniu innego regulaminu.

 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 •  Usługodawca – Wojciech Żyłka, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Żyłka FIT IDEA, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Gałczyńskiego 15, 40-587 Katowice, NIP: 6272604399, REGON: 366219628, adres e-mail: wysportowany.oferta@gmail.com.
 •  Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.wojciechzylka.pl.
 •  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nabywająca usługę od Usługodawcy;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 • Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

 

§ 2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

 •  posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
 •  posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
 •  aktywne konto poczty e-mail.

2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:

 •  w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
 •  w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.

3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

5. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.wojciechzylka.pl. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu wskazany w §1 ust. 2 lit. a) lub pocztą na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).

 

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

1. Usługodawca oferuje następujące usługi:

 •  konsultacja treningowo-dietetyczna online,
 •  kontynuacja konsultacji treningowo-dietetycznej online,
 •  stacjonarna konsultacja treningowo-dietetyczna,
 •  trening personalny.

 

2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej oraz uiszczenia płatności. Nabycie usługi nie wymaga utworzenia konta w Serwisie.

3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy wysportowany.oferta@gmail.com lub pocztą na adres wskazany w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszego regulaminu.

4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.

5. Plan dietetyczny i treningowy są przez Usługodawcę układane na podstawie informacji otrzymanych od Klienta (wywiad żywieniowo-medyczny).

6. Usługodawca niniejszym informuje, że aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może w niektórych przypadkach mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie uczestnika.

 

§ 4. Warunki nabywania usług

 

1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien wypełnić w formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:

 •  imię i nazwisko,
 •  adres e-mail,
 •  numer telefonu,
 •  oraz dokonać zapłaty.

3. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniającymi odpowiednią stawkę podatku VAT).

4. Honorowane są następujące formy płatności:

 •  płatności elektroniczne (Przelewy24.pl, PayPal).

5. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.

 

§ 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane:

 •  drogą mailową na adres wysportowany.oferta@gmail.com,
 •  drogą pocztową na adres: Wojciech Żyłka, ul. Gałczyńskiego 15, 40-587 Katowice.

3. Klient w reklamacji powinien wskazać:

 •  swoje imię i nazwisko,
 •  dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),
 •  przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

 dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

 

4. Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

 

§ 6. Informacje dla Konsumentów

 

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

1) Złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

2) Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

3) Bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy 

 

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez Konsumenta złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1.  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8.  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11.  zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12.  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 8. Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

 

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

 

§ 9. Prawa autorskie

 

1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie i innych stronach, o których mowa w § 1 ust. 1, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień. 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2023 r.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Usługodawcę:

 

Dane Usługodawcy:

 

Wojciech Żyłka

 

ul. Gałczyńskiego 15

 

40-276 Katowice

 

e-mail: wysportowany.oferta@gmail.com

 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to mogą Państwo odstąpić od umowy, ale spoczywa na Państwu obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

 

Jeżeli przy zawieraniu umowy wyrazili Państwo zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

1. Adresat

 

Wojciech Żyłka

 

ul. Gałczyńskiego 15

 

40-587 Katowice

 

e-mail: wysportowany.oferta@gmail.com

 

2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*) – Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

+48 737 875 192

wysportowany.oferta@gmail.com